LFL DRAFT ORDER 2026


1st

2nd


3rd 


4th 


5th 


6th 


7th 


#1
#2


#3


#4
#5 

#6#7


#8 
 

     #9#10Bonus


Bonus
 


Bonus